Skip to content

Müşteri Bilgilendirme

Müşteri Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
NESLİM GÜNGEN GÜZELLİK VE KOZMETİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜŞTERİ AÇIK RIZA ONAY FORMU

24.Mart.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İşbu Form, müşteri olarak ziyaret ettiğiniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunla belirlenmiş olan Veri Sorumlusu olması sıfatıyla; kişisel verilerinin güvenliği hususuna gösterdiğimiz özen ve sorumluluk kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve müşterilere ait her türlü kişisel verinin, hukuk kurallarına uygun işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına dair izin ve onay verdiğinize dair ve açık rızanızın alınması kapsamında düzenlenmiştir.

Şirketimiz bilgisine sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamına bağlı kalınmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere toplum kuralları ve dürüstlük ilkeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle; işletme gereklilikleri kapsamında işlenilecek amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçüde, hukuka uygun amaçlar çerçevesinde ve yasal mevzuatça öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanacak ve işlenecektir.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımızın ortaklığı bulunan şirketler tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalarla, sigorta şirketleri ile paylaşılabilir.

“Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikamız” ve “Aydınlatma Metni”mizi www.neslimgungen.com.tr adresli web sitemiz üzerinden okuyup, inceleyebilir ya da info@neslimgungen.com.tr adresine mail atarak okumanız amacı ile gönderilmesini talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, müşteri portföyü oluşturulması ve müşteri takibinin sağlanması, mal/hizmet satışı, satış sonrası hizmetlerinin ifası, frachising, bayilik, distribütörlük, satış ve/veya hizmet sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması, hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması, kimlik teyidi, soru ve şikâyetlere cevap verilmesi, veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, ilgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, internet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3. kişi ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla kullanılması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, hukuk işlerinin icrası/takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlenebilir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dini, mezhebi veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetiniz ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ YERLER

Kişisel verileriniz Şirketimiz diğer şubeleri ve personeli ile hissedarlarımızın ortak olduğu Şirketlerle ve kanunen yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalarla, sigorta şirketleri ile işinize ve yasal yükümlülüklere istinaden paylaşılabilir.

HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde.11 gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, tarafınızca imzalı yazılı dilekçenizi şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim ederek yapmanız gerekmektedir.

2 (İki) sayfadan oluşan çalışan adayı açık rıza onay metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Onaylıyor ve İzin Veriyorum
Onaylamıyorum ve İzin Vermiyorum

AD-SOYAD :
TCKN :
TARİH :
İMZA :